جشنواره ارشمیدس مسکو:

سالن بین‌المللی اختراعات و فناوری‌های نوآوری مسکو به نام” ارشمیدس ” در سال 1998 تأسیس شد و بزرگترین انجمن جهانی است که شامل: نمایشگاه اختراعات، نمونه‌های صنعتی، علائم تجاری، مدل‌های کاربردی، کنفرانس‌ها، اقدامات آموزشی با نام عمومی “دانشگاه مخترع»، نمایشگاه‌های مخاطره‌آمیز،  مسابقات، ارائه پروژه‌ها و فن‌آوری‌های ملی ارائه شده از تمامی کشورهای صنعتی توسعه‌یافته جهان است

درباره ارشمیدس:

به ونه خارج از کشور

غعغتاتاتاعتتنتنتنتنت

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *